PROJECTE DE LLEI 3/2017, DEL 17 DE MARÇ, CONTRA L’ASSETJAMENT ESCOLAR

PREÀMBUL

El Projecte de llei contra l’assetjament escolar té com a objectiu minimitzar al màxim aquest problema tant amb relació a les víctimes com als agressors. Per això, oferim diferents programes de caràcter social. Nosaltres creiem que hi ha hagut un augment d’aquesta xacra en la nostra societat en els últims anys i, per això, pensem que calen accions contundents respecte a aquest tema.

Pensem que cal deixar clara una regulació referent a l’assetjament escolar i estendre aquesta llei a tots els agents que hi actuen. Amb totes aquestes accions pretenem establir unes mesures quant a la prevenció, l’actuació davant de la diagnosi del problema i el tractament durant i després de la seva detecció.

Les lleis aprovades al Parlament de Catalunya o no són prou conegudes pels estaments escolars o no han reeixit o són incompletes i insuficients. Cal fer-ne una difusió que arribi als principals actors, que són els nens i les nenes, al jovent, en general. Els tutors legals i els mestres han d’estar al corrent de les lleis vigents sobre l’assetjament escolar.

Les lleis espanyoles no recullen específicament unes normes per prevenir i actuar contra l’assetjament escolar i es fixen en el Codi penal («tracte degradant») com a única llei contra un problema tan greu com el que estem tractant.

Hi ha estudis estadístics que demostren que hi ha un nombre exagerat de casos de maltractaments entre menors.

La nostra iniciativa legislativa té un àmbit d’actuació sobre els menors i, especialment, sobre els infants i els adolescents amb necessitats educatives especials.

CAPÍTOL 1

Article 1. Objectius de la llei sobre l’assetjament escolar

  1. El nostre projecte de llei pretén erradicar l’assetjament escolar des de l’etapa infantil fins al final de l’adolescència, prevenint, conscienciant, diagnosticant i tractant l’assumpte per mitjà dels centres educatius, les famílies, l’entorn dels nois i les noies, les administracions i els mitjans de comunicació.
  2. El nostre projecte de llei té la intenció d’eliminar, amb els mitjans raonables que calguin, la discriminació escolar i els maltractaments físics, psicològics o ambdós alhora, per raó de religió, fisiologia, edat, orientació sexual, família, ètnia, situació emocional, situació econòmica, entre d’altres.

Article 2. Mesures d’actuació sobre la víctima

A causa de les lesions psicològiques o físiques que afecten la víctima, aquesta té el suport dels serveis socials de la Generalitat de Catalunya. En cas de ciberassetjament escolar, la víctima disposa d’un tractament psicològic en grup o individual gratuït.

Article 3. Mesures d’actuació sobre l’agressor

Es proporciona ajuda psicològica gratuïta a l’agressor. En cas d’una denúncia dels tutors legals de la víctima o de l’escola on està escolaritzat l’agressor, se l’ha de derivar, com a mesura cautelar, cap a un altre col·legi o a un centre de menors durant un període de temps que dependrà de la gravetat dels fets.

Article 4. Intervencions sobre els tutors legals de la víctima

Es disposa d’un acompanyament psicològic per als tutors legals de la víctima durant el temps que es cregui pertinent, els quals han de controlar l’ús de les xarxes socials dels seus descendents.

Article 5. Intervencions sobre els tutors legals de l’agressor

Els serveis socials de la Generalitat duran a terme un seguiment i un examen psicològic dels tutors legals de l’agressor per esbrinar si han pogut ser, en part, els detonants de la situació del seu tutoritzat. L’Administració garanteix plenament aquesta actuació. S’ha de proporcionar tot l’ajut disponible cap a la família de l’agressor. Els tutors legals de l’agressor han de controlar l’ús de les xarxes socials dels seus descendents.

CAPÍTOL 2

Article 6. Mesures sobre el centre escolar

  1. Es faran xerrades als alumnes i els professors sobre l’assetjament escolar. En el cas que la comunitat educativa del centre escolar encobreixi una situació d’assetjament escolar i no presti l’atenció calguda, incorrerà en un delicte penal susceptible d’ingrés a presó.
  2. En cap cas no s’ha de derivar la víctima d’assetjament escolar cap a un altre centre escolar. Preventivament, es podria dur a terme aquesta mesura, si fos la solució més efectiva a curt termini, sempre amb el consens de totes les parts afectades.
  3. En el cas de detectar un possible cas d’assetjament escolar, s’han d’activar immediatament les pautes de valoració i intervenció previstes per l’Administració.

CAPÍTOL 3

Article 7. Paper dels mitjans de comunicació

  1. Els mitjans de comunicació han de col·laborar activament en la prevenció de l’assetjament, en general, i de l’assetjament escolar, en particular.
  2. S’obliga els mitjans de comunicació (televisió, ràdio, internet o similars), tant públics com privats, a complir unes directrius quant a la prevenció, la detecció, la valoració i la intervenció de l’assetjament escolar. Entre aquestes directrius, es recullen el vocabulari que s’ha d’utilitzar, el tipus de relacions que es generen entre els participants i la finalitat dels programes que s’emeten.
  3. Els mitjans de comunicació han d’oferir programes de caire formatiu relatius a diferents temes del món escolar que vagin dirigits expressament als nois i les noies de 12 a 16 anys preferentment, a les famílies, les escoles i el públic en general.