PROJECTE DE LLEI PER A REGULAR LES ACTUACIONS PER A FER UNA ESCOLA MÉS SOSTENIBLE I RESPECTUOSA AMB EL MEDI AMBIENT

PREÀMBUL

Atès que l’any 2016 ha estat declarat per l’Organització de les Nacions Unides Any Internacional de l’Entesa Mundial per a aconseguir la sostenibilitat del planeta, la nostra escola ha participat en les accions educatives que la nostra ciutat, Terrassa, ha promogut per contribuir a fer una societat més sostenible. Així, des dels més petits fins als més grans anem prenent consciència de la importància que té ser respectuosos amb el medi ambient.

Els alumnes del cicle superior estem preocupats pel canvi climàtic, hem observat que en els darrers segles els ésser humans hem trencat l’equilibri del medi ambient destruint els hàbitats naturals. Hem desforestat els boscos, hem generat muntanyes de residus, hem contaminat l’aire i hem enverinat rius i mars. Hem d’estar alerta: el nostre planeta està en perill i això ens preocupa molt. Aquest projecte de llei té com a objectiu fer prendre consciència a tots els membres de la comunitat educativa de la necessitat d’aconseguir una escola més respectuosa amb el medi ambient.

El nostre programa proposa una sèrie de punts per aconseguir que des de ben petits tots els ciutadans estiguin compromesos amb la millora del medi ambient.

A classe, ens hem preguntat què podem fer per a tenir més consciència ecològica. Hem vist que des de petits, a l’escola, aprenem com fer-ho. Així, doncs, ens hem mullat i hem elaborat aquest projecte de llei, que recull algunes actuacions que es fan a l’escola i altres que es podrien portar a terme per a reutilitzar, reciclar i reduir millor.

Finalment, volem destacar que aquesta llei ha rebut el suport explícit de l’Ajuntament de la ciutat.

CAPÍTOL I. ACTUACIONS DESTINADES A CONSCIENCIAR SOBRE LA CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT COM A BÉ INDISPENSABLE, I LA SEVA IMPORTÀNCIA PER A LA CONSERVACIÓ DEL PLANETA

Article 1. Recursos educatius

 1. El Departament d’Ensenyament ha d’impulsar accions educatives adreçades als alumnes, a les famílies i al professorat.
 2. S’han de portar a terme activitats festives i lúdiques per a conscienciar de la importància del respecte al medi ambient, com ara participar en campanyes de conscienciació com la “Setmana Europea de la Prevenció de Residus” (del 19 al 26 de novembre de 2016).
 3. L’escola ha de fer difusió dels recursos i les activitats de la ciutat en aquest àmbit, com ara itineraris i visites: l’Anella Verda (Escoles del Vallès Occidental); conèixer la depuradora, la planta de reciclatge i el tractament de residus; i tallers de reciclatge, entre altres.
 4. S’han de fer tallers entorn del consum responsable: reutilitzar, reciclar i reduir.
 5. Les famílies i els alumnes poden participar en aquestes activitats.
 6. L’escola ha de posar a l’abast els recursos i els espais de què disposa (biblioteca, sala d’audiovisuals o similars) per a portar a terme el que estableix aquest article.

Article 2. Formació del professorat

Les autoritats educatives han de garantir la formació continuada del professorat perquè difongui la importància d’esdevenir una escola sostenible.

Article 3. Reconeixement als centres

Les autoritats educatives han de subvencionar i donar suport als centres educatius de Catalunya que facin accions educatives que tinguin la finalitat d’adoptar pràctiques sostenibles per a la conservació de l’entorn.

Article 4. Actuacions que han de portar a terme les autoritats educatives

 1. Les autoritats educatives han dictar les disposicions pertinents per tal que tots els alumnes facin servir els programes educatius que consciencien de l’ús dels recursos i dels materials i per a aconseguir un entorn més sostenible.
 2. Les autoritats educatives han de vetllar pel compliment d’aquestes disposicions.

Article 5. Actuacions que han de portar a terme els centres d’ensenyament

Els centres d’ensenyament han de fomentar l’ús dels programes i posar a l’abast de tota la comunitat educativa les infraestructures necessàries per a evitar el malbaratament i la degradació de l’entorn.

CAPÍTOL II. ACTUACIONS EDUCATIVES PER A PROMOURE BONES PRÀCTIQUES

Article 6. Habilitació dels centres

 1. Els centres han de comptar amb els dispositius adequats per a l’estalvi energètic, la reducció de residus i el reciclatge de materials.
 2. Els centres han de crear una comissió per a controlar l’estalvi energètic: han de fer servir llums de baix consum i temporitzadors a la calefacció.
 3. La persona responsable del manteniment del centre ha de revisar aixetes i dipòsits que degoten. S’ha de fer un ús responsable de l’aigua; per exemple, fent servir aixetes temporitzades.
 4. El menjador del centre ha de disposar de contenidors per a la recollida selectiva.
 5. Els centres han de disposar de contenidors de reciclatge de plàstic, paper i rebuig a cada aula, i han d’habilitar un espai per a la recollida de piles.

Article 7. Hàbits importants

 1. Tancar l’aixeta en rentar-se les mans i després de cada ús.
 2. Controlar l’ús de la cadena del vàter, ja que consumir menys aigua també significa contaminar menys.
 3. Tancar els llums que estiguin innecessàriament oberts.
 4. Tancar portes i finestres per aprofitar al màxim l’escalfor de la calefacció.
 5. Ambientar les aules i les sales amb llum natural.
 6. Portar carmanyola per a reduir l’ús del plàstic. Fer servir paper per a embolicar l’entrepà.
 7. Aprofitar el paper fent-lo servir per les dues cares.

CAPÍTOL III. ACTUACIONS PER A LA REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ I EL FOMENT DEL RECICLATGE

Article 8. Accions per a evitar la degradació dels recursos

 1. Evitar de llençar pintura, dissolvents o colorants per l’aigüera ja que contaminen l’aigua i fan malbé les canonades i dificulten la tasca de les depuradores.
 2. No llençar al vàter objectes petits (gomes, punxes de maquinetes o similars) ni compreses o cel·luloses que no es poden desfer.
 3. L’escola ha de fer la recollida selectiva dels materials.

Article 9. Suport als mecanismes legals

La contaminació del medi ambient es pot evitar mitjançant les lleis que obliguen a fer que les deixalles vagin a parar al lloc que els correspon. L’escola ha de donar suport a aquestes lleis i les ha de complir.

Article 10. Reutilització dels materials

 1. S’ha de vetllar per la reutilització dels materials a l’hora de fer manualitats; per exemple, per a la disfressa de Carnaval.
 2. S’han de tenir en compte les característiques del material escolar a l’hora de comprar-lo: que sigui no contaminant, reciclat i reutilitzable.
 3. S’ha d’aprofitar la recollida selectiva de les restes orgàniques com a adob per a l’hort de l’escola.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Aquesta llei s’ha d’aplicar de manera progressiva a tots els centres educatius en un termini màxim de tres anys.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogats tots els preceptes continguts en textos legals anteriors, de rang igual o inferior al d’aquesta llei, que contradiguin parcialment o totalment algun dels seus articles.