Presentació

Els alumnes de cinc centres de secundària de Catalunya, constituïts en cinc grups parlamentaris, reprodueixen la feina dels diputats i durant vuit setmanes debaten i presenten esmenes a un dels projectes de llei que han elaborat les mateixes escoles.

El projecte «Fem una llei» s’acaba amb la simulació d’una sessió plenària que té lloc al Saló de Sessions del Parlament i en què els alumnes fan de diputats per un dia des dels escons de l’hemicicle. Aquesta sessió és presidida per la presidenta del Parlament o per un membre de la Mesa.

Instruccions

Per a fer servir l’espai Debat, us aconsellem que seguiu aquestes normes de caràcter general:

1. El llenguatge que empreu ha de ser correcte i respectuós cap als altres participants, malgrat que aquests manifestin una opinió o una posició oposada a la vostra. Tingueu present que la societat és plural, i vosaltres, com a diputats simulats que la representeu, heu de respectar les idees dels vostres adversaris polítics.

2. Les vostres intervencions poden ser esmenes o comentaris per a defensar les esmenes o manifestar el desacord amb les esmenes presentades per un altre grup parlamentari. En tots els casos les ha d’escriure una sola persona, que pot ser el portaveu o la portaveu de cada grup parlamentari o qui decideixin els mestres o professors.

3. Us podeu posar d’acord dos o més grups parlamentaris (grups classe) en el cas que vulgueu fer alguna esmena transaccional, és a dir, ajuntar esmenes de diversos grups i fer‐ne una de sola.

4. Els Serveis Educatius del Parlament som els administradors del debat. La nostra intervenció serà diària per tal de moderar‐lo i ajudar‐vos a definir les vostres posicions. Els dijous o divendres de les setmanes de debat conjunt entre tots els grups parlamentaris de la vostra comissió (2a, 4a, 6a i 8a) us guiarem en les votacions finals de les esmenes. Penjarem el text aprovat al web del projecte «Fem una llei».

Debat

ACCEDEIX AL TEXT: PROJECTE DE LLEI 3/2017, DEL 17 DE MARÇ, CONTRA L’ASSETJAMENT ESCOLAR
Accedeix al debat de fem una llei – Secundària