El projecte «Fem una llei» és la segona i darrera etapa del projecte educatiu de simulació parlamentària que fem amb els estudiants de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, després que hagin participat en un dels tallers d’Aula Parlament, en els quals ja han assumit el rol de diputats en diferents tasques: pactes atenent‐se als programes dels seus grups parlamentaris, formació de majories, elecció de la Mesa del Parlament i del president o presidenta de la Generalitat, designació de consellers pel president o presidenta de la Generalitat, etc.

En el projecte «Fem una Llei» hi participen cinc centres per cadascuna de les tres etapes educatives, els quals debaten i treballen el millor projecte de llei presentat pels centres després d’haver fet un taller. Aquests cinc centres corresponen als millors projectes de llei elaborats, com a treballs a l’aula del centre, pels alumnes que han participat en algun dels tallers de l’Aula Parlament.

El tema d’aquest projecte de llei sorgeix d’un o més punts dels programes dels grups parlamentaris simulats que han aconseguit pactar i fer una majoria. Si no s’ha donat aquest cas, i no hi hagut pacte en el taller, com de vegades passa en la realitat parlamentària, el tema serà el que decideixi la classe.

Per tant, en el projecte «Fem una llei» hi ha tres categories:

  • Educació primària (5è i 6è)

  • Educació secundària (3r i 4t)

  • Batxillerat i cicles formatius

El treball parlamentari que se simula en el projecte és el treball en comissió, concretament l’elaboració d’un dictamen amb la presentació i aprovació, si s’escau, de les esmenes, i posteriorment el debat i aprovació d’aquest dictamen en un ple simulat que té lloc al Saló de Sessions. Aquest ple del projecte «Fem una Llei» és presidit per la presidenta del Parlament o per un membre de la Mesa.

Durant l’activitat, cada grup classe es constitueix en un grup parlamentari i nomena el seu portaveu.

El projecte de llei que es treballa consta de quatre parts: una exposició de motius i tres capítols. Per a cadascuna de les quatre parts en què està estructurat el projecte de llei simulat es destinen dues setmanes de feina: una a l’aula per a preparar les esmenes i l’altra per a posar‐les en comú i debatre‐les, i, si escau, aprovar‐les a través d’aquest web.

Es tracta d’una tasca de vuit setmanes que s’acaba el dia del debat del projecte de llei en el ple simulat al Saló de Sessions del Parlament.

Calendari

Setmana Capítol Detall
Setmana 1
Del 18 al 21 d’abril
CAPÍTOL 1 DEL PROJECTE DE LLEI Presentació d’esmenes de cada centre
Setmana 2
Del 24 al 28 d’abril
CAPÍTOL 1 DEL PROJECTE DE LLEI Debat i votació d’esmenes a la pàgina web dels cinc centres
Setmana 3
Del 2 al 5 de maig
CAPÍTOL 2 DEL PROJECTE DE LLEI Presentació d’esmenes de cada centre
Setmana 4
Del 8 al 12 de maig
CAPÍTOL 2 DEL PROJECTE DE LLEI Debat i votació d’esmenes a la pàgina web dels cinc centres
Setmana 5
Del 15 al 19 de maig
CAPÍTOL 3 DEL PROJECTE DE LLEI Presentació d’esmenes de cada centre
Setmana 6
Del 22 al 26 de maig
CAPÍTOL 3 DEL PROJECTE DE LLEI Debat i votació d’esmenes a la pàgina web dels cinc centres
Setmana 7
Del 29 de maig
al 2 de juny
EXPOSICIÓ DE MOTIUS / PREÀMBUL Presentació d’esmenes de cada centre
Setmana 8
Del 6 al 9 de juny
EXPOSICIÓ DE MOTIUS /
PREÀMBUL
Debat i votació d’esmenes a la pàgina web dels cinc centres
16/06/2017 matí Simulació de sessió plenària, presidida per Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya Debat i aprovació del dictamen del projecte de llei: LLEI APROVADA

Objectius didàctics

Els objectius didàctics que pretenem assolir amb aquest projecte educatiu estan en la mateixa línia que els objectius didàctics dels tallers educatius projectats i executats a l’Aula Parlament:

Volem acostar la ciutadania, en aquest cas els estudiants, a la tasca parlamentària dels diputats, que ens representen a tots nosaltres des del seu escó al Parlament . Tal com diu l’Estatut d’autonomia en l’article 55.1, «el Parlament representa el poble de Catalunya».

Per tal que aquesta funció de representació sigui apercebuda i sentida s’ha de saber quina és la feina dels diputats i com la fan, quins són els procediments i mètodes de treball pels quals un projecte de llei esdevé una llei, que és una norma que s’ha de complir i que regeix la societat catalana.

Volem, així mateix, fomentar l’ús de les eines de la democràcia: el diàleg, la tolerància, el saber cedir. En definitiva, el pacte, eina indispensable en la societat plural i diversa de la qual formem part.

També volem que els alumnes coneguin alguns dels mecanismes que integren la funció legislativa del Parlament, el procediment a què se sotmet el projecte de llei des que entra al Parlament fins que es converteix en llei, norma de compliment obligat que ha de seguir la ciutadania i que serveix per a organitzar la societat i marcar‐li unes pautes per a un funcionament al més favorable possible.

En resum, volem contribuir a la formació de ciutadans responsables, que valorin la democràcia i sàpiguen com funciona en alguns aspectes la seva primera institució, el Parlament de Catalunya.